Yeşilkent Mah. 1880. Sokak No: 60 Önay Life Residence Kat: 21 Daire: 369 Esenyurt

Kapasite ve Raporu Hizmeti

KAPASİTE VE RAPORU HİZMETİ

Kapasite Raporu; imalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve Konfederasyonumuzun onayından itibaren üç yıl geçerliliği olan bir belgedir.

Kapasite Raporu Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu alt teşkilatınca düzenlenen kapasite raporlarında; işletmelerdeki işçi sayısının muharrik kuvvet kullananlarda dört ve altında kullanmayanlarda dokuz ve altında olması hususu dikkate alınır.
 • Kapasite raporları Konfederasyonca hazırlanan standart örneğine uygun ve en az beş nüsha olarak eksiksiz ve doğru bilgilerle tanzim edilmelidir. Fotokopisi alınarak çoğaltılmış, küçültülerek, büyültülerek veya standart örneği dışında bir örnekle düzenlenmiş, üzerinde silinti kazıntı yapılmış kapasite raporları onaylanmaz.
 • Kapasite raporunda yazılı bilgilerden herhangi birinin değişikliğe uğraması veya düzeltme yapılması halinde odaya yazılı başvuruda bulunulması gerekir. Oda, yapılan değişiklikleri ilgili birlik ve Konfederasyona bildirir.
 • Kapasite raporlarının onaylanmak üzere şahıslar aracılığıyla elden getirilmesi halinde, bu şahsın raporu almaya yetkili olduğuna dair Birlik yazısı Konfederasyona ibraz edilir. Yetki belgesi olmayan şahıslara kapasite raporu teslim edilmez ve ilgili birliğe posta ile gönderilir.
 • Posta ile yapılacak işlemlerde Konfederasyonumuzca alınacak tasdik ücreti ilgili Birlik tarafından T. Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi nezdindeki 16000018 nolu hesaba yatırılır ve dekont onaylanacak kapasite raporu ile birlikte Konfederasyona gönderilir. Elden yapılacak işlemlerde ise kapasite raporlarının tasdik ücreti TESK Muhasebe Müdürlüğüne ödenir.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:

 • Sanayi Sicili Belgesi Alınmasında,
 • İhracat İşlemlerinde,
 • Gıda sicili işlemlerinde,
 • İhalelere Katılmada,
 • Kamu Tahsislerinden Yararlanmada,
 • Çalışma İzni Başvurularında,

işlerde gerekli belgedir…

ISG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ olarak; bu meşakkatli hizmeti tecrübemizle kolay bir sürece dönüştürebiliriz.